Projekty - EU

PROJEKT EU OP VVV – DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL  – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Národní plán doučování pokračuje v rámci Národního plánu obnovy. Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Cílem doučování je primárně doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků na individuální nebo skupinové doučování. Zůstává flexibilita frekvence doučování pro jednotlivé žáky i velikost skupin pro skupinové doučování. Logo projektu  ZDE

Z projektu realizujeme tyto aktivity:

 • Skupinové doučování
 • Individuální doučování 
 • Jednorázové dovysvětlení učiva

Projekt stále probíhá.

PROJEKT EU OP VVV – VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018148

Projekt jsme začali realizovat od září 2020. Je zaměřen na: osobnostně- profesní rozvoj pedagogů, personální podporu – psycholog a asistent pedagoga ZŠ a ŠD, karierový poradce , CLIL ve výuce a extrakurikulární rozvojové aktivity – čtenářské kluby, kluby zábavné logicky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Více informací ZDE

V období dvou školních let realizujeme tyto např. šablony:

 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a ŠD, Klub demokratického myšlení a evropské připravenosti
 • Asistent pedagoga ve výuce
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den s odborníkem ve výuce
 • Projektový den s odborníkem mimo školu (příprava na budoucí povolání)

Projekt je ukončen.

LANGUAGES UNITED

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012384

Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe ve školách a příkladná integrace digitálních technologií do výuky jazyků a čtenářskégramotnosti ze strany vzorové školy. Jako vzorová škola jsme uzavřeli partnerství s třemi školami: ZŠ Dětská, ZŠ Valčíka, Zš Hrdličky, se kterými budou naši pedagogové šířit a sdílet výsledky dobré praxe na poli Jazykové výuky. Více Info ZDE .

 

PROJEKT EU OP VVV – VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010450

Výzva č. 02_18_063 OP VVV – Šablony II.

Projekt jsme začali realizovali v období 1. 9. 2018 do 31.8. 2020. Byl zaměřen na: osobnostně- profesní rozvoj pedagogů, personální podporu – psycholog a asistent pedagoga ZŠ a ŠD, karierový poradce , CLIL ve výuce a extrakurikulární rozvojové aktivity – čtenářské kluby, kluby zábavné logicky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

V období dvou školních let zrealizovali tyto např. šablony:

 

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené DVPP v rozsahu 34 hodin
 • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
 • Školní asistent – personální podpora ZŠ a ŠD
 • CLIL ve výuce na ZŠ
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a ŠD, Klub demokratického myšlení a evropské připravenosti
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD
 • Využití ICT ve vzdělávání 32 hodin ve ŠD
 • Projektový den v ZŠ a ŠD
 • Projektový den mimo ŠD.

Do projektu se zapojilo 29 pedagogických pracovníků a 8 odborníků. Výše uvedené aktivity vedly k rozvoji odborných kompetencí pedagogů a vychovatelů, k lepší a cílené podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem, k rozvoji logického myšlení nejen nadání žáků, k založení školního parlamentu a podpoře demokratického myšlení žáků, k technickému vybavení, které dále umožňuje rozvíjet digitální kompetence nejen žáků, ale i pedagogických pracovníků. Čehož bylo využito v nečekané době distanční výuky. Na výše zmíněné aktivity jsme získali finanční podporu ve výši 2 611 814 Kč.

PROJEKT EU OP VVV – VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003800

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Projekt je zaměřen jak na vzdělávání pedagogů, tak také pro rovné příležitosti dětí zdokonalit své kompetence k učení, matematické a čtenářské gramotnosti. V rámci projektu je ve škole školní psycholog. Učitelé také spolupracují navzájem, ale i s učiteli dalších škol.

Projekt EU OP VK – Klíč k dovednostem v rámci výzvy 57

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1410

V rámci tohoto projektu zmodernizujeme a dovybavíme naše dílny, čímž podpoříme zájem žáků o technické obory a jejich tvůrčí dovednosti. Žáci pod vedením svých pedagogů vyrobí výrobky z různých materiálů a o informace o postupu práce včetně fotodokumentace zaznamenají do svých portfolií. .

Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/30.01668

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013.

Bližší informace o projektu na webových stránkách MOb Poruba a ZDE

Projekt EU OP VK – Brána jazyků otevřená – 56

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2221

Hlavní prázdniny v roce 2015 zahájili někteří naši pedagogové přípravou a následnou účastí v klíčové aktivitě – jazykové kurzy v zahraničí. Během kurzu zdokonalili své jazykové dovednosti a získali další cenné informace k moderní výukové metodě CLIL.

Následně počátkem října vyjede skupina našich žáků na kurz němčiny do Německa kurz angličtiny do Anglie.

Koncem října pak 3 pedagogové vyjedou do Skotska na týdenní shadowing na jedné základní škole. Doufáme, že se podaří takto získat partnera pro e-Twinningové aktivity.

V rámci projektu budou také žáci motivováni k četbě formou „ČTENÁŘSKÝCH DÍLNIČEK“. Škola tak získá možnost značně obohatit školní žákovskou knihovnu.

 

Projekt EU OP VK – Brána jazyků otevřená

S počátkem školního roku 2010/2011 jsme aktivně zahájili účast v projektu EU peníze školám, jehož cílem je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci.

Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831,

příspěvková organizace

Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657

Název projektu: BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ

Našim specifikem a cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím rodilého mluvčího a používáním nově vzniklých digitálních učebních materiálů se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Zvolili jsme tyto klíčové aktivity:

o Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí

o Individualizace výuky cizích jazyků

o Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

o Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

o Vzdělávání pedagogických pracovník členů pro oblast digitálních technologií

Do projektu se aktivně zapojili 2 hlavní koordinátoři, 8 členů koordinátorského a kontrolního týmu, 27 pedagogů vytvářecích nové „DUMů“.

Klíčové aktivity byly splněny postupně během 3 školních roků 2010/11 – 2012 /13, a to v několika oblastech, jejichž realizace byla úspěšně zakončena k 6.3.2013.

Podařilo se NÁM:

získáním finanční podpory z EU a prostředku ze státního rozpočtu ČR o začlenit rodilé mluvčí do výuky angličtiny v celkovém počtu 13 šablon v celkovém počtu 936 odučených hodin. V rámci zdokonalení jazykové vybavenosti žáků jsme začlenili do výuky metodu CLIL. Někteří učitelé absolvovali jazykový kurz v zahraničí. Byly pořízeny nutné pomůcky, literatura a technické vybavení pro výuku jazyků. Vzhledem k získaným komunikačním dovednostem v cizích jazycích se ve školním roce 2012/2013 zapojili žáci školy do výměnného bilaterálního projektu s francouzskou školou a do projektu EDISON – týdenní projekt se studenty z různých zemí světa.

zpracovat a vytvořit pomocí ICT technologií výukové materiály pro efektivnější systém vzdělávání všech dětí (včetně dětí se SVP a dětí mimořádně nadaných) i v dalších oblastech našeho ŠVP. Učitelé dle svých individuálních potřeb byli proškoleni v rámci IT technologií pro tvorbu DUM. Byla vytvořena mobilní zázemí pro specifické, individuální potřeby žáků i učitelů v jednotlivých oblastech výuky – pořízeny Notebooky a dataprojektory pro lepší názornost a pochopení nových informací. Bylo upraveno připojení k internetu, aby žáci mohli pracovat pomocí Wi-Fi během své individuální přípravy. Byly obnoveny a rozšířeny webové stránky školy pro potřeby snadnějšího přístupu k vytvořeným materiálům a vznikl výukový portál s DUMy.V rámci šablony inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a přírodovědy vzniklo 39 + 2 sad s celkovým počtem 780 + 72 autorsky inovativních DUMů. Byl zřízen a postupně doplňován a aktualizován školní výukový portál: http://vyuka-zsporubska831.cz.Tento projekt byl určen všem žákům naší školy. Vzhledem k výuce cizího jazyka od prvního ročníku jsou již nyní užívány nové multimediální technologie postupně ve všech ročnících i oblastech výuky s ohledem na potřeby učitelů i žáků.

Provedená evaluace nám potvrdila zkvalitnění výuky pomocí nových digitálních výukových materiálů. Žáci ocenili především možnost pracovat s DUM i v rámci své domácí přípravy. Rovněž velký přínos byl zaznamenán zkvalitněním jazykové přípravy začleněním metody CLIL a rodilých mluvčích ve výuce jazyků. Učitelé ocenili možnost získat nejen finanční ocenění při tvorbě DUM, ale také možnost zkvalitnit své odborné dovednosti a vědomosti pro výuku. Získali motivaci pro další sebevzdělávání.

KREATIV – Do projektu KREATIV (KVALITA, REALIZACE, EMOCE, AKTIVITA, TRADICE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ) – REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577 jsme se zapojili jako partner CKP. Realizace probíhala v období březen 2018 – březen 2020. V rámci projektu vznikla skupina 3 našich pedagogů, kteří připravovali projektová odpoledne pro pedagogy v regionu. Byla to otevřená setkání učitelů 5 porubských škol a 1 školy mimo okres. Docházelo k vzájemnému sdílení příkladů dobré praxe mezi pracovníky centra, jakožto lídry a zástupci okolních škol, případně dalšími aktéry ve vzdělávání. Projektová odpoledne byla realizována jedenkrát měsíčně a byla zaměřena na na polytechniku a přírodovědu s mezipředmětovými vazbami na výtvarnou výchovu a výuku matematiky, fyziky, pracovních činností za využití měřících senzorů Pasco, Arduino, stavebnice typu Merkur, robotiku a dalších nových didaktických pomůcek. V rámci projektu navštívili žáci 8.ročníku SUŠ OSTRAVA, kde si vyzkoušeli techniky tisku. Konala exkurze pedagogických pracovníků zapojených do projektu do odborných technických dílen v našem regionu, např. závod Tonak – Nový Jičín, kožedělná dílna Vražná. Projekt byl zakončen exkurzí s workshopy a besedami pedagogů v libereckém kraji na SUPŠ Sklářská Kamenický Šenov. V rámci udržitelnost projektu budeme dále spolupracovat s SUPŠ Ostrava.

Projekt EU OP JAK –  Škola pro život

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002452
Realizace projektu: 1.11.2022 – 30.6.2025, tj. 32 měsíců
Finanční podpora: 4 618 681 Kč

Účel projektu:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Z dotace budou financovány tyto šablony:

 Školní asistent ZŠ
 Školní psycholog ZŠ
 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD
 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

 Více informací o projektu ZDE

Projekt EU – NEXT GENERATION EU Nástroje pro oživení a odolnost v rámci implementace komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy

Realizace projektu: 1.1.2023 – 31.12.2023
Finanční podpora: 834 000 Kč

Účel dotace:
– prevence digitální propasti
– pokročilé digitální učební pomůcky

 

Z dotace budou pořízeny 
– mobilní digitální technologie a digitální učební pomůcky – pokročilé digitální
– technologie využitelné pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, např.
– notebooky, tablety vč. příslušenství, 3D tiskárny, robotické a programovatelné učební pomůcky, softwarové vybavení aj.

 

 

 

Děkujeme našim partnerům za finanční podporu.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba