Projekty - SMO

Projekt „Jak se rodí kniha“ 2023

s podporou STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 

Projekt „Jak se rodí kniha” realizovaný díky Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 navazuje na předchozí projekt nazvaný

„Nebojme se čtení“. Během navazujícího projektu SMO cílíme na obohacení výuky čtení a literatury formou realizace doplňkových výchovně vzdělávacích aktivit a akcí ve spolupráci se školní žákovskou knihovnou. Základem projektu jsou tři stěžejní oblasti klíčových aktivit pořádané ve spolupráci s pracovníkem naší Školní žákovské knihovny: pravidelné knihovnické lekce; organizace besed se známými spisovateli, ilustrátory a dalšími profesemi, které se podílejí na tvorbě knihy. A dále jsou to exkurze v odborných provozech, kde se děti blíže seznamují s procesem vzniku knih. 

Školní knihovna v rámci projektu obohatí svůj knižní fond vzhledem k tématice projektu i ze zřetelem na moderní trendy a vkus dnešních malých a mladých čtenářů. Mezipředmětové vztahy se projeví zejména ve výuce výtvarné a pracovní výchovy, ale také ve slohové a komunikační výchově a výchově tvůrčího psaní, kdy děti na základě získaných informací tvoří své vlastní knížky. Součástí tvorby jsou také plakáty a další zpětnovazební či propagační materiály.

Navazující projekt pokračuje v rozvoji zájmu dětí o četbu, prohlubuje získané čtenářské návyky. Společné prožitky napříč všemi ročníky školy by měly přivést žáky k pochopení, že literatura přispívá ke zlepšení kvality života lidí a je jeho důležitou součást

Projekt NEBOJME SE ČTENÍ  2022

s podporou STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY 

 Tento projekt byl finančně podpořen SMO v souladu s Programem na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022.

Od září 2021 a v průběhu roku 2022 jsme v rámci projektu zorganizovali interaktivní besedy pro žáky 1. stupně se spisovatelkou beletrie pro děti, Zuzanou Pospíšilovou na téma “Cesta od nápadu až k  hotové knize v rukách dětských čtenářů”, náplní besed bylo předčítání z vybraných titulů, ukázky ilustrací, soutěžní kvízy a soutěže, odpovědi na dotazy dětí.

Celá škola se postupně podílela na sepsání „Příběhu na pokračování“. Každá jednotlivá třída přispěla jednou kapitolou včetně ilustrací. Průběh tvorby byl průběžně prezentován na nástěnce u vestibulu školy. Výsledkem roční práce je skutečná kniha “Líza ve světě kouzel”, jejímiž autory i ilustrátory jsou žáci naší školy. Slavnostní křest knihy i realizaci dotisku chystáme na leden 2023 (podle zájmu a počtu objednávek).

Hlavní součástí projektu byla podpora činnosti naší školní žákovské knihovny: pravidelné výpůjční hodiny, tradiční knihovnické lekce navíc i speciální  čtenářské dílny. Starší děti připravily pod vedením knihovnice úkoly přiměřené věku a dovednostem menších čtenářů. 

Úspěšnou realizací projektu se podařilo naplnit jeho cíl – rozvíjet zájem dětí o četbu a literaturu, lásku ke knihám, vypěstovat čtenářské návyky. Děti se v průběhu společného projektu vzájemně inspirovaly a motivovaly ke čtení, na základě různorodých čtenářských prožitků si kromě aktivního přístupu k literatuře vybudovaly  také hezké vzájemné vztahy napříč věkovými skupinami.

BILINGVNÍ VÝUKA – PODPORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

  • Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území SMO
  • Zařazení bilingvní výuky do 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9 .třídy

Jsme rádi, že jsme díky finanční podpoře statutárního města mohli nastartovat změny ve stylu práce mnohých učitelů a pokračovat v nastoleném trendu realizace bilingvní výuky některých předmětů v cizím jazyce.

Závěrečnou zprávu si můžete prohlédnout zde

 

Takto cílená podpora nám umožňuje:

  • uvádět do praxe stále se vyvíjející nové trendy ve vzdělávání mladé generace, která bude schopna obstát a uplatnit se ve stále více se rozšiřujícím multikulturním světě
  • vytvářet alternativu pro děti rodičů, kteří nemají možnosti umístit své dítě do soukromé školy stejného vzdělávacího obsahu
  • rozšiřovat tak pestrost v nabídce vzdělání v sektoru státního školství
  • podporovat jazykově talentované děti a směřovat je využití svých předpokladů

DIGITÁLNÍ VÝUKA 2020

Významnému zkvalitnění distanční výuky, která se již stává běžnou součástí školního života, pomohla dotace na podporu digitální výuky pro rok 2020. Tu nám ve výši 100 tis. Kč poskytnul Magistrát statutárního města Ostravy.

Celkem jsme v rámci projektu investovali 112 674, které jsme použili k zaškolení pedagogů a k pořízení elektronických licencí či online učebních materiálů. Konkrétně se jednalo např. o nákup softwaru a aplikací Zoom, Flexibooks, Toglic, SMART Výukový software a další. V rámci zaškolení prošli téměř všichni naši pedagogové kurzem ke zdokonalení svých znalostí a práce v aplikacích Zoom a Google Classroom.

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou finanční podporu.

PO STOPÁCH ŠPANĚLSKY, NĚMECKY A FRANCOUZSKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH – 2018

V tomto roce jsme obdrželi dotaci statutárního města Ostravy na podporu cizojazyčné výuky a čtenářské gramotnosti. Z této finanční podpory rozšiřujeme naši cizojazyčnou knihovnu, a to o tituly ve španělském, německém a francouzském jazyce. V rámci projektu dále tvoříme mapy států, kde se těmito studovanými druhými cizími jazyky hovoří. I nadále usilujeme o zlepšení jazykových dovedností a podporu talentu a nadání našich žáků. OSTRAVO děkujeme!!!

PŘÍRODOU VŠEMI SMYSLY – 2017

Filmujeme dále a v letošním projektu bychom chtěli podpořit všechny žáky, kteří se chtějí dívat a pozorovat přírodu. A to rovnou všemi smysly. Ze svých pozorování mohou pořizovat fotografie a zapojit se do školní soutěže, která vyvrcholí putovní výstavou. A všemi smysly také pohled na přírodu podpoří děti svým hudebním talentem a v rámci projektu se naladí svými písničkami na notu přírody.

Nejen kreativitu, ale také smysl pro detaily a skutečné hodnoty podpoří tento projekt v návaznosti na Výtvarnou výchovu, Hudební výchovu, Informatiku, Přírodopis a Enviromentální výchovu.

Fotografie a obrázky budou vystaveny v několika galeriích a také na webových stránkách školy a FB školy. Děkujeme SMO a SRPŠ za podporu našich projektů. ČLÁNEK 

FILMOVÉ STUDIO II. – TALK SHOW – 2016

Další dotace Statutárního města Ostravy na tento projekt posouvá naše filmové tvoření do nového prostoru. Vyzkoušíme si natočit motivační TALK SHOW s našimi absolventy. Ti v krátkém rozhovoru seznámí diváky, jak z řad našich žáků a rodičů, tak také prostřednictvím zveřejnění videí na You Tube širokou veřejnost o svém putování po ukončení naší ZŠ. Videa budou sdílená také na našich FB stránkách a stránce TV ONE.

FILMOVÉ STUDIO – 2015

V letošním roce 2015 se nám podařilo získat dotaci od Statutárního města Ostravy na projekt FILMOVÉ STUDIO. Tímto projektem navazujeme na dřívější úspěšné FILMOVÉ TVOŘENÍ. Jsme o pár kroků dále a stále více aktivních žáků se pouští do práce s animací i natáčením a úpravou videí. Díky projektu jsme schopni začít seznamovat žáky s podstatou video-tvorby. Navazujeme na RVP – doplňujícího předmětu Audio vizuální a filmová tvorba.

Děkujeme městu Ostrava za podporu!!! A doufáme, že naše práce potěší nejen žáky a jejich rodiče, ale také všechny neprofesionální filmaře, do jejichž řad se přidáváme úspěšnou účastí v soutěži ZLATÉ SLUNCE.

KNIHOVNA BEZ HRANIC – 2014

V letošním roce 2014 jsme získali opět podporu SMO pro vytvoření cizojazyčné knihovny pro všechny další cizí jazyky v nově zbudované učebně cizích jazyků. Knihy a pomůcky budou sloužit žákům k jejich zlepšení jazykových dovedností! Děkujeme městu Ostrava za podporu!!!

FILMOVÉ TVOŘENÍ – 2013

Žáci se učili a samostatně pak tvořili animované filmy. Někteří se pak pokusili i v rámci letního soustředění o hraný film točený na videokameru. V rámci projektu jsme pořídili také program na zpracování videa. Pro velký zájem o tuto oblast pracuje ve škole filmový kroužek a založili jsme oddíl pod Asociací TOM – UMTÍK, v rámci kterého pořádáme další volnočasové workshoopy a natáčíme krátké filmy, rozhovory i dokumenty.

Rádi bychom pokračovali i nadála a v našich plánech je video kanál na internetu – školní televize.

VŮNĚ TRADIC – 2013

V rámci projektu si děti vyzkoušely tvořit z tadičních materiálů – především ze dřeva. Společně pak uspořádali krásnou výstavku svých výrobků v prostorách školy.Děkujeme za podporu!

Tvoření se dětem natolik zalíbilo, že jsme na tento projekt navázali i v předvánočním čase a vv rámci dopoledního vánočního tvoření objevovali žáci kouzlo vyrábění svíček, svícínků, přáníček i dárečků. Tento projektík pak podpořilo také SRPŠ.

Děkujeme našim partnerům za finanční podporu.

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba