Výběrové řízení – přestup

Od školního roku 2021/2022 nabízíme možnost zařadit Vaše dítě do skupiny s  rozšířeným vyučováním cizích jazyků (AJ,NJ,FJ,RJ,ŠPJ) nebo do skupiny nejazykové se zaměřením na ICT. Vzniklé skupiny budou organizované ve stávajících třídách. Rozšířená jazyková výuka je vhodná pro žáky stávajících třetích tříd s dobrým prospěchem, s určitými znalostmi z jazyka anglického a jazykovým citem.

Učební plán skupiny s rozšířenou výukou jazyků:

4., 5. ročník                
– 1x týdně 4 vyučovací hodiny Aj

6. – 9. ročník – žáci přibírají druhý cizí jazyk dle vlastní volby (německý, ruský, francouzský, španělský)

  1.cizí jazyk – 3 vyučovací hodiny týdně + 1 hod.konverzace

  2.cizí jazyk – 3 vyučovací hodiny týdně + 1 hod. konverzace

Učební plán nejazykové skupiny s výukou ICT:

4., 5. ročník
– 1x týdně 3 vyučovací hodina Aj

– 1x týdne 1 vyučovací hodina ICT

8. – 9. ročník – žáci povinně přibírají druhý cizí jazyk  3 x týdně 1 vyučovací hodina  dle aktuální nabídky (německý, ruský, francouzský, španělský)

V ostatních předmětech je počet hodin pro obě skupiny stejný. 

V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do skupiny s rozšířenou výukou jazyků  odevzdejte přihlášku do termín bude upřesněn třídním učitelkám. Přihlášky u TU. Rozdělení žáků  do jazykové  skupiny proběhne prezenční formou ve škole v měsíci květnu. Přesný termín bude v předstihu zveřejněn

Zde si přečtěte požadavky na přijímací řízení do jazykových skupin s RVJ (4.třída)

Kritéria pro přijetí žáka 

do skupiny s rozšířenou výukou jazyků v rámci 4. ročníku od školního roku 2022/2023

 

Rozdílová jazyková zkouška do skupiny s RVJ se skládá ze dvou částí –  z písemného testu a z ústního pohovoru.

Písemný test proběhne vtermín bude upřesněn , individuální pohovory ve termín bude upřesněn

K písemnému ani ústnímu pohovoru nejsou žádné zvláštní požadavky na přípravu, obsah zkoušek je přizpůsoben probranému obsahu učiva angličtiny ve třetím ročníku. Učitelé děti průběžně na tyto zkoušky připravují, žáci jsou předem obeznámeni s formou testů i pohovorů.

Pro rozhodnutí o přijetí do skupiny s RJ budou zohledňovány výsledky zkoušky podle těchto kritérií:

1. Maximální možný celkový počet bodů za písemnou i ústní část testu – max. 48 bodů

2. Celkové jazykové a studijní předpoklady žáka

Do jazykové skupiny budou zařazeni zájemci, kteří za písemný test a ústní pohovor dosáhnou v součtu 48 až 36 bodů.

 

O výsledku rozdílových zkoušek budou rodiče informování na třídní schůzce dne termín bude upřesněn

Zde si přečtěte požadavky na přijímací řízení do jazykových skupin s RVJ (6.třída)

Termín konání výběrového řízení –  pohovoru do 6.tř. RVJ:       termín bude upřesněn   od 14.00 hod 

                                                          pohovoru do 6.tř. Bilingva:  termín bude upřesněn  od 13.00 hod 

Přihláška do 6.třídy RVJ

 

Základní škola generála Zdeňka Škarvady,
Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Porubská 10/831,
708 00 Ostrava-Poruba